Hungaroclub - Alapszabály

ALAPSZABÁLY

1. §. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE

1.1 Az egyesület neve:HUNGAROCLUB i MALMÖ
1.2 Az egyesület székhelye: MALMÖ
1.3 Az egyesület tagja a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének. SMOSZ

2. §. AZ EGYESÜLET ALAPELVEI ÉS CÉLJA

2.1 A tagok egyenjogúsága származásra, fajra, nyelvre, nemre és vallásra való tekintet nélkül.
2.2 Tevékenységének ügyvitele nyílt, demokratikus és összeegyesztethető a svéd törvényhozással.
2.3 Tevékenysége független minden pártpolitikai írányzattól.
2.4 Őrzi és ápolja a Magyar nemzet forradalmainak és szabadságharcainak eszmei örökségét.

A Hungaroclub céljai:

2.5 hogy életben tartsa magyarságtudatunkat;
2.6 hogy ápolja a Magyar nyelvet és kultúrát, valamint a magyar nemzet hagyományait;
2.7 hogy támogassa a Malmö és környéke magyarságának közös kultúrális érdekeit;
2.8 hogy magyarjainak érdekeit képviselje a társadalomban;
2.9 hogy jó kapcsolatot tartson fenn mind a svéd, mind a Magyar társadalommal, valamint a hivatalos szervekkel.

3. §. TAGSÁG

3.1 Tagnak számít minden fizikai személy, aki írásban vagy szóban kéri tagsági felvételét
3.2 Aki nemzetiségtől függetlenül elfogadja a Hungaroclub alapszabályát.
3.3 Aki rendszeresen fizeti a közgyűlés által meghatározott tagdíjat.

Tagsági jogok:

3.4 Minden tag, aki betöltötte a 18. életévét és kifizette tagdíját, szavazati joggal rendelkezik: választhat és választható.
3.5 Minden tagnak jogában áll részt venni a Hungaroclub rendezvényein.
3.6 Minden tagnak joga van különböző tevékenységeket indítványozni, javasolni amelyek összhangban vannak a jelen alapszabályban foglaltakkal.
3.7 Minden tagnak joga van betekinteni a Hungaroclub gazdasági és hivatalos ügyviteleibe.
3.8 Minden tagnak joga van a vezetőség munkájában észlelt rendellenességek ellen a taggyűlés előtt panaszt tenni.
3.9 Minden tagnak joga van az alapszabályban foglaltakkal össze nem egyeztethető, valamint a Hungaroclub rendezvényeit sértő magatartás ellen mind a vezetőség, mind a taggyűlés előtt panaszt emelni.
3.10 Minden tagnak joga van a tagsági viszony megszüntetésére. Ilyen irányú szándékát írásban kell közölnie a Hungaroclub vezetőségével.

3.11 Tagsági kötelezettségek:

3.12 Vállalja a tagdíj befizetését folyó év január 31-ig, a tagság érvényességi ideje 1 naptári év.
3.13 Minden tag köteles a Hungaroclub tulajdonát képező javakat gondosan kezelni, azokat megőrízni, valamint a lehetőségekhez képest gyarapítani.

A tagság megvonása:

A tagság megvonható azoktól a tagoktól, akik a Hungaroclub alapszabályával össze nem egyesztethető tevékenységet folytatnak, vagy a klub rendezvényeit és az azon résztvevőket zavarják.

4.§ ÉVES TAGGYÜLÉS, KÖZGYÜLÉS

4.1 A taggyűlés a Hungaroclub legfőbb határozathozó szerve.
4.2 Tisztújító taggyűlést évenként kell tartani.
4.3 Az évi taggyűlést mindig a kiértékelendő esztendőt követő év április 30-ig kell megtartani.
4.4 Szükség szerint a Hungaroclub vezetősége maga által választott időpontra, és a felmerülő időszerű kérdések megbeszélése céljából rendkívüli közgyűlést hívhat össze.
4.5 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagság ötven százaléka 50%) ezt kívánja.
4.6 A rendkívüli közgyűlés pontos dátumát a Hungaroclub vezetősége határozza meg.
4.7 A redkívüli közgyűlés meghívóját az ahhoz mellékelendő tárgysorozattal együtt legalább három (3) héttel a gyűlés előtt kell kiküldeni.
4.8 Az évi taggyűlés pontos dátumát (§ 4.3) meghatározott hónapon belül, a vezetőség jelöli ki.
4.9 Az évi taggyülés meghívóját, az ahhoz mellékelendő tárgysorozattal együtt, legalább három (3) héttel a gyűlés előtt kell kiküldeni.
4.10 A taggyülés határozatképes ha a gyülés az alapszabály szerint lett meghírdetve.
4.11 A közgyülés a határozatait nyílt szavazással, egyszerü szótöbbséggel hozza.
4.12 Szavazategyenlőség esetén a gyülésvezető elnök szavazata dönt.
4.13 A taggyülés / közgyülési határozat a jegyzökönyv hitelesítése után nyer jogerőt.
A taggyülés napirendjének tartalmaznia kell a következő pontokat:
1. A gyülés megnyitása.
2. A gyülés szabályszerü összehívásának kérdése.
3. Gyülésvezető elnök, titkár és két (2) jegyzőkönyvhitelesítő (egyben szavazatszámláló) megválasztása.
4. A jelenlevő tagok névsorba vétele.
5. A napirendi pontok jóváhagyása.
6. A vezetőség működési beszámolója az elmúlt esztendőröl.
7. Pénztári beszámoló.
8. Könyvvizsgálók jelentése.
9. A vezetőség anyagi felelősség alóli felmentésének kérdése.
10.Javaslat a működési év munkatervére és költségvetésére.
11.A következő évi tagdíj nagyságának a megszabása.
12. A jelölőbizottság javaslatainak ismertetése.
13.A Hungaroclub elnökének megválasztása.
14.A Hungaroclub pénztárosának megválasztása.
15.A vezetőségi tagok megválasztása.
16.A könyvvizsgálók megválasztása.
17.A jelölőbizottság megválasztása.
18.Az írásban benyújtott javaslatok, észrevételek és panaszok megtárgyalása.
19.A gyűlés berekesztése.

5.§.VEZETŐSÉG

5.1 A Hungaroclub intéző és végrehajtó szerve a vezetőség.
5.2 A vezetőség legkevesebb öt (5) tagból áll. Megbizatási ideje két (2) év.
5.3 A vezetőség együttesen felelös a Hungaroclub alapszabályszerű és törvényes ügyviteléért, valamint gazdálkodásáért.
5.4 A Hungaroclub vezetőségi tisztségeire jelölt tagok számára kívánatos a magyar nyelv ismerete és használata.
5.5 Az elnököt és a pénztárost kell névreszólóan megválasztani, az összes többi vezetői funkciót a megválasztott vezetőség osztja szét egymás között.
5.6 Ha valamilyen okból kifolyólag megüresedik az elnöki szék, azt a következő választásig a vezetőség által kijelölt személy fogja elfoglalni
5.7 Egyéb, állandó jellegű tisztségviselőt a közgyűlés utáni alakuló vezetőségi gyűlés választ a vezetőség tagjaiból.
5.8 Az egyesület irattárát 10 évig kell megőrizni, ezért a titkár felelős.
5.9 Az elnök és a teljes vezetőség felelős a klub anyagi helyzetéért

A vezetőség tagjainak munkaköre:


Elnök:

-Felelős a Hungaroclub működéséért, valamint az alapszabályban foglaltak betartásáért.
-Szervezi és irányítja a vezetőség munkáját.
-Összehívja a taggyűlést, összehívja és vezeti a vezetőségi gyűléseket.
-Képviseli a Hungaroclub-ot mind a svéd, mind a Magyar intézmények felé.
-Aktívan részt vesz a Hungaroclub programjainak kidolgozásában.

Alelnök:

-Helyettesíti az elnököt annak akadályoztatásakor és segíti minden munkájában.
-Átveszi az elnök feladatkörét, ha az elnök a megbízatási idejének lejárta előtt t ávozik, valamint irányítja a Hungaroclub-ot az új elnök megválasztásáig.
-Kezeli a Hungaroclub pénztári könyvelését.
-Elkésziti a vezetőséggel együttműködve a következő évi költségvetést.
-Gondoskodik a tagdíjak és az ezt befizetők listájáról.
-Végzi a rendszeres kifizetéseket.
-Elkészíti az évi könyvzárlatot az évi közgyűlésre.
-Elkészíti és vezeti a Hungaroclub vagyonleltárát.
-Felelős a Hungaroclub helyiségének és a klub tulajdonában lévő javak biztosításáért.
-Köteles figyelmeztetni a Hungaroclub vezetőségét, ha a kiadások mértéke nincs egyenlegben a klub mindenkori vagyonával.

Titkár:

-Végzi az adminisztratív feledatokat.
-Vezeti a vezetőségi gyűlések jegyzőkönyveit. A jegyzőkönyvet a vezetőségi gyűlés után legkésőbb a következő vezetőségi gyűlésig meg kell írni, majd azt a gyűlésen aláíratni valamint szétosztani az illetékeseknek.
-Követi a határozatok végrehajtását.
-Előkészíti a vezetőségi gyűléseket és az évi közgyűlést.
-Felelős az egyesület irattáráért.

Gondnok:

-Felelős a Hungaroclub helyiségének a zavartalan működéséért.
-Segíti a pénztárost a vagyonleltár elkészítésében.
-Segíti a rendezvények megszervezésében.
-Segíti a vezetőséget a munkájában.

Kultúrvezető:

-Kapcsolatot tart a mindenkori tagokkal, azok javaslatait, ötleteit, kérelmeit a vezetőség elé terjeszti.
-Felelős a szabadidős és kultúr tevékenységek megszervezéséért és megtartásáért.
-Javaslatot tesz a szabadidős tevékenységek/programok megszervezésére.

Vezetőségi gyűlés:

5.7 Ha mind az elnök, mind az alelnök akadályozva van, akkor a többi vezetőségi tag határozatképes gyülés által kijelölt vezetőségi tag(ok) képviselik a Hungaroclub-ot.
5.8 A vezetőségi gyülés határozatképes, ha előzetes megállapodás szerint van meghírdetve és legalább öt (5) vezetőségi tag jelen van.
5.9 Döntéseit a vezetőség a jelenlevő vezetőségi tagok egyszerü szótöbbségével hozza.

6.§. KÖNYVVIZSGÁLÓK, REVIZOROK

6.1 A tisztújító taggyülés két (2) könyvvizsgálót választ, két (2) évi megbizatási időre.
6.2 Feladatuk rendszeresen ellenőrízni a Hungaroclub vezetőségének pénzügyi és gazdasági ügyvitelét, könyvelését valamint köteles erről a vezetőséget tájékoztatni, mielőtt azt a közgyülés elé terjesztené.
6.3 A könyvvizsgálók csak megbízójuknak, a közgyülésnek felelősek.

7.§. JELÖLŐBIZOTTSÁG

7.1 A Hungaroclub vezetőségének javaslata alapján a Jelölőbizottság minimum három (3) tagból áll.
7.2 A Jelölőbizottság megbíztási ideje kettő (2) év.
7.3 Tagjai közül a bizottság maga választja meg elnökét, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit.
7.4 A Jelölőbizottságnak nem lehet tagja sem vezetőségi tag, sem pedig könyvvizsgáló.
7.5 A Jelölőbizottság feladata elkészíteni a vezetőségi- és könyvvizsgálói tisztségekre javasolt jelöltek listáját.
7.6 A tisztújító közgyülésen ismertetni kell a Jelölőbizottság javaslatát, ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a tagság által javasolt jelöltek előterjesztésére.

8.§. CÉGJEGYZŐK

8.1 A Hungaroclub cégét az évi taggyülés meghatalmazása alapján, az elnök vagy az elnökhelyettes a pénztárossal ketten jegyzi.
8.2 Szükség esetén a vezetőség felhatalmazást adhat egy vagy több tagjának, hogy két vezetőségi tag együttesen jegyezze a Hungaroclub cégét.

9.§.ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

9.1 A Hungaroclub vezetősége terjeszti elő a módosítási javaslatot a tagsági gyülésen.
9.2 A vezetőség köteles a Hungaroclub tagjait informálni a modósítási javaslatról.
9.3 Az alapszabályt megváltoztató vagy kiegészítő indítvány elfogadásához a közgyülés legalább kétharmados (2/3) szavazótöbbsége szükséges.
9.4 Az elfogadott és keltezéssel ellátott alapszabályt a Hungaroclub elnöke aláírásával hitelesíti.

10.§. FELOSZLATÁS

10.1 A Hungaroclub feloszlatását csak két (2) egymásra következő közgyülés határozata alapján lehet végrehajtani. Mindkettőn kétharmados (2/3) szavazattöbbség szügséges a feloszlatási határozat érvényességéhez.
10.2 A két gyülés közül az elsőnek rendes közgyülésnek kell lennie. A második gyülés rendkívüli és az elöző gyülés után, legalább két (2) hónapra kell megtartani.
10.3 A rendkívüli közgyülésnek két (2) tárgya lehet:
1. A feloszlatás kérdése, beleértve a Hungaroclub vagyonának és irattárának hovafordítását is. Az esetleges vagyont valamilyen formában az egyesületi tagok között kell felosztani.
2. A Hungaroclub vezetőségének felmentési kérdése az anyagi felelősség alól.

11.§. ZÁRRENDELKEZÉS

11.1 Az alapszabályban nem szabályzott esetekben a mindenkori svéd egyesületi szabályokat kell alkalmazni, vagy külső szakértői segítségért kell folyamodni.
11.2 A befizetett tagdíj, kizárás vagy a tagsági viszony megszünése, megszüntetése esetén nem igényelhető vissza.
11.3 Ezen Alapszabály az elfogadása és aláírása pillanatától lép érvénybe.
11.4 Az aláírás után a korábbi alapszabály érvényét veszti.

Malmö 2020.01.01

Lakatos Julia

A Hungaroclub elnöke